په تورکیه کې د زلزلې نه هېرېدونکي شېبې انځور شوې.


پيوندونه: