مونږ ټول ددې پټو قهرمانانو پوروړي یو

دا وطن  ددې پټو قهرمانانو د میړانتیا او اتلولۍ په پایله کې  د جاني او قاتلو کودتاچیانو له منګولو وژغورل شو


پيوندونه: ترکیه , عسکري کودتا