کودتاچیانو د پارلمان په ودانۍ د بریدونو سره د ودانۍ لویه برخه ویجاړه کړه

په ترکیه کې  د تیرې شپې د ناکامې کودتا په ترڅ کې تر ټولو  ستر زیان  پارلمان ته اوښتی دی. کودتاچیانو د پارلمان په ودانۍ ۷ ځلې  بریدونه وکړ چې د ودانۍ لویه برخه کې  په کنډوالې بدله کړې ده 


پيوندونه: ترکیه , پارلمان , کودتا