د زيتون د څانګې د عملياتو څلورمه ورځ!

د 


پيوندونه: د زيتون څانګه