د ترکیې د ایژې په سیمه کې میشت د پوخ عمر لرونکي‌ بهرنیان خپل وخت پدې ډول تیروي


پيوندونه: