د خلکو ډیموکراتیک ګوند د پ ک ک ترهګري سازمان سره هیڅډول کوم توپیر نلري


پيوندونه: