یونان د کډوالو د ساتلو لپاره د زندان په څیر یو پټ مرکز جوړ کړی دی


پيوندونه: