ایران د امریکا نه د غچ اخیستو پر عملیاتو پیل وکړ


پيوندونه: