په سلګونو او زرګونو تنه کډوال ماشومان د اروپا د دروازو د خلاصولو غوښتنه کوي


پيوندونه: