مریم حسنین: د بایدن له حکومت لخوا لومړنۍ مقرره شوې مسلمانه سیاتواله زه وم چې د غزې له امله مې له خپلې دندې استعفا وکړ


پيوندونه: