د اوکراین د بندرونو نه په خوندي توګه د غلې دانې د صادراتو زمینه برابرونکی د همغږۍ مرکز په استانبول کې پرانیستل شو


پيوندونه: