د سوریې په شمال کې د امریکا او ترهګرو سازمانونو ترمنځه د نږدې اړیکو په اړه بعضې حقایق


پيوندونه: