د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لخوا طالبان په رسمیت پیژندو اړوند څرګندونې


پيوندونه: