د نن پوره ۲۹ کاله مخکې پدې ورځ د خوجالي ستر قتل عام وشو


پيوندونه: