د لویدیځې افریقا دولتونو اقتصادي ټولنې نیجر کودتاچي حکومت ته مهلت او خبرداری ورکړ


پيوندونه: