نړۍواله ټولنه د اسراییلو په مسئله کې د یو بل ستر امتحان سره مخامخ ده


پيوندونه: