د ماشومانو لپاره د ملګروملتونو د وجهي صندوق یونیسف ویاند : غزه د ماشومانو په هدیرې بدله شوې ده


پيوندونه: