د غزې ماشومان د اسرائیلو د بریدونو له امله تل په ډار او ویره کې ژوند کوي


پيوندونه: