دا فلسطیني ډاکټر د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شوو خپلو لورګانو لپاره د عدالت غوښتنه کوي


پيوندونه: