د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د روهینګا مسلمانانو نه د نږدې نه لیدنه وکړه

ترکیه د روهینګا مسلمانانو د حقونو نه  دفاع په برخه کې مبارزې ته دوام ورکوي.