د اردوغان - پوتين تاريخي ليدنه

دواړو مشرانو په تېرو ۲ مياشتو كې د دريم ځل لپاره سره ليدنه وكړه. 


پيوندونه: اردوغان , پوتين