د امريكا په يو مسجد كې د اردوغان په ښكلي آواز كې د قرآن كريم تلاوت

ولسمشر اردوغان په امريكا كې د تركيې لخوا د جوړ شوي جامع مسجد د پرانيستلو نه وروسته د قرآن كريم تلاوت وكړ.