د عفرين د عملياتو په اړه د يو شمېر هېوادونو غبرګون

د سوريې د عفرين په سيمه كې د زيتون د څانګې د عملياتو په اړه د يو شمېر هېوادونو غبرګون 


پيوندونه: د زيتون څانګې