په ترکیه کې د ۳۰ مه د ستر بري او د وسله والو ځواکونو ورځ د خانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه

د اګست ۳۰ مه په ترکیه کې د لوی بري او وسله والو ځواکونو ورځ

پيوندونه: