په ترکیه کې کودتاچیان یو د بل پسې ونیول شول

په ترکیه کې کودتاچیان  د یو بل پسې  ونیول شول. په نیول شوو کوتاچیانو کې  د ستر جنرال نه نیولې تر سرتیرو پورې  شتون لري. 

په ترکیه کې کودتاچیان یو د بل پسې  ونیول شول

په ترکیه کې کودتاچیان  د یو بل پسې  ونیول شول. په نیول شوو کوتاچیانو کې  د ستر جنرال نه نیولې تر سرتیرو پورې  شتون لري. 


پيوندونه: ترکیه , کودتا