د بهر میشتو ترکانو او ترک تبارو د چارو ریاست د هیواد نه بهر میشت هیوادوال په قرنطین کې هم یواځې نه پریږدي.

YTB-yurtdisi-coronavirus-INFOGRAFIK.jpg

پيوندونه: