په سوريه كې وسله وال پوځ ته نوي نظامي وسايل ولېږل شو.

په سوريه كې وسله وال پوځ ته نوي نظامي وسايل ولېږل شو.

په سوريه كې وسله وال پوځ ته نوي نظامي وسايل ولېږل شو.


پيوندونه: