په سوريه كې وسله وال پوځ ته نوي نظامي وسايل ولېږل شو.

په سوريه كې وسله وال پوځ ته نوي نظامي وسايل ولېږل شو. |

په سوريه كې وسله وال پوځ ته نوي نظامي وسايل ولېږل شو.

په سوريه كې وسله وال پوځ ته نوي نظامي وسايل ولېږل شو.


پيوندونه: