آيا د ښځو نه جوړه اوردو اغېزمنه ده؟

د ناروې د دفاع وزيرې ان ګرېت ستروم وويل چې دا تاريخي پرېكړه د وسله وال پوځ په چوكاټ كې د مساواتو د اصل د رعايتولو په موخه شوې ده.

د ناورې ښځينه سرتېرې

پيوندونه: ناروې