تركي كباب فضا ته ولېږل شو!

په سويس كې د يو تركي رستورانت خاوند آيوردې د مشتريانو د پاملرنې د جلبولو په موخه په يو بې ساري اقدام كې تركي كباب فضا ته ولېږلو.

تركي كباب فضا ته ولېږل شو!

 

په سويس كې د يو تركي رستورانت خاوند آيوردې د مشتريانو د پاملرنې د جلبولو په موخه په يو بې ساري اقدام كې تركي كباب فضا ته ولېږلو.

په سويس كې د فضايي چارو يو ټيم دا كباب د هايدروجن په بالون كې كېښود چې پدې وتوانېدل چې دا بالون د ځمكې د ستراتوسفير طبقې ته پورته كړي.

آيورېدې رسنيو ته وويل چې پدې ډول يې د لومړي ځل لپاره كباب فضا ته ولېږلو او د ګېنس د ريكارډونو په كتاب كې به ثبت شي.

دا كباب د بحر له سطحې ۳۷ زره ۷۹۵ متره لوړ پورته شوى دى!


پيوندونه: سويس , كباب

اړوند خبرونه