(ВИДЕО) Првиот брадест мршојадец во Турција

Брадестиот мршојадец кој претежно живее во Јужна Европа, Африка и Индија и претставува еден од најретките примери на мршојадците беше виден и снимен во Артвин во Турција