Заедничките патроли на ТВС и САД во Мунбич

Заедничките патроли на ТВС и САД во Мунбич