Геополитичкото значење на Канал Истанбул

Турција паралелно со Истанбулскиот морски теснец (Босфорот) како алтернативен воден пат  го гради Канал Истанбул со кој ќе се обезбеди нов интермодален транспорт во регионот.