Денеска свечено се отвора за верски обред (клањање намаз) Аја Софија