Борбата на кипарските Турци за опстанок на 38-годишнината од формирањето на ТРСК