100-та годишнина од отворањето на Големото национално собрание на Турција

100-та годишнина од отворањето на Големото национално собрание на Турција