Хидроцентралите опасност за уништување на природните богатства на Шар Планина

Хидроцентралите претставуваат голема опасност уништување на реките, водата за пиење, шумите и природните богатства на Шар Планина...