Учење дел од Курани Керим; Сура: Бакара, Ајети бр. од 168 до 172

Учење дел од Курани Керим; Сура: Бакара, Ајети бр. од 168 до 172