Месец на постот Рамазан (6. ден)

Сура Енам (Добиток), Ајети број: 101 - 106.