Месец на постот Рамaзан (28. ден)

Сура: Бакара, Ајети број: 153, 154, 155, 156 и 157