Месец на постот Рамaзан (27. ден)

Сура: Бакара, Ајети број: 261, 262, 263 и 264