Месец на постот Рамaзан (26. ден)

Сура: Кадир, Ајети број: 1, 2, 3, 4 и 5