Месец на постот Рамaзан (25. ден)

Сура: Али Имран, Ајети број: 145, 146, 147 и 148