Месец на постот Рамaзан (21. ден)

Сура: Араф, Ајети број: 54, 55 и 56