Месец на постот Рамaзан (20. ден)

Сура: Бакара, Ајети број: 168, 169, 170, 171 и 172