Месец на постот Рамaзан (19. ден)

Сура: Ниса, Ајети број: 36, 37, 38 и 39