Месец на постот Рамазан (17.ден)

Сура Али Имран (Имраново семејство), Ајети број: 30 - 34.