Месец на постот Рамазан (13.ден)

Сура Азхаб (Сојузници), Ајети број: 40 - 48