Месец на постот Рамазан (10.ден)

Сура Али Имран (Имраново семејство), Ајети број: 133 - 136.