Bukin bayar da kambuna na TRT World Citizen

Bukin bayar da kambuna na TRT World Citizen.