Pegasus-ს თვითმფრინავი საბიჰა გოქჩენის აეროპორტის დასაფრენი ზოლიდან გადავარდა

Pegasus-ს თვითმფრინავი საბიჰა გოქჩენის აეროპორტის დასაფრენი ზოლიდან გადავარდა


საკვანძო სიტყვები: ასაფრენი ზოლი , თვითმფრინავი